THÔNG BÁO MỜI THẦU

07/06/2021 14:25
THÔNG BÁO MỜI THẦU
-     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
-     Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống phần mềm đăng ký giao dịch bảo đảm.
-     Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm tài sản năm 2020 của VSD.
-     Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của doanh nghiệp.
-     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
-     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
-     Thời gian phát hành HSMT: từ thời điểm đăng tải Thông báo mời thầu đến thời điểm đóng/mở thầu (10h00 ngày 15/6/2021).
-     Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
-     Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.
-     Bảo đảm dự thầu: 29.930.000 đồng (Hai mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng chẵn) bằng bảo lãnh Ngân hàng.
-     Thời điểm đóng thầu: 10h00’ ngày 15/6/2021.
-     Thời điểm mở thầu: 10h00’ ngày 15/6/2021.
Nguồn: vsd.vn
Tìm kiếm